Obchodné podmienky

Základné informácie

Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené v e-shope www.rominderfashion.sk medzi predávajúcim a kupujúcim podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Predávajúcim je: S&R work s.r.o.
IČO: 54697824, DIČ: 2121767076
Tel.: 0919165250, email: info.rominderfashion@gmail.com

Kupujúcim je spotrebiteľ, t.j. fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná vrámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti zamestnania alebo povolania. Nákup uskutočnený podnikateľským subjektom sa riadi podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Objednávka a uzavretie zmluvy

Odoslanie vyplnenej objednávky kupujúcim sa považuje za návrh na uzavretie zmluvy podľa Občianskeho zákonníka, na základe ponuky predávajúceho v e-shope. K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov pri realizácií objednávky.

Dodanie tovaru

Ak nie je dodacia lehota uvedená pri produkte, platí, že predávajúci dodá kupujúcemu tovar najneskôr do 30 dní. Zvyčajná doba doručenia pre tovar skladom je 3 dni od objednania (resp. od pripísania úhrady na účet predávajúceho v prípade platby vopred).

Tovar sa považuje za prevzatý kupujúcim okamihom, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba (s výnimkou dopravcu) prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:
a) tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
b) dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
c) tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

Ceny tovaru

Všetky ceny produktov v e-shope sú konečné, vrátane všetkých daní. Predávajúci nie je platiteľom DPH. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie. Tie sú uvedené aj v nákupnom košíku ešte pred dokončením objednávky, kde kupujúci vidí aj celkovú cenu objednávky vrátane nákladov na dodanie tovaru.

Platba za Tovar a poštovné

Predávajúci akceptuje platbu za objednaný tovar spôsobmi, ktoré sú uvedené v nákupnom košíku.
Súčasťou objednávky v e-shope je povinnosť kupujúceho zaplatiť cenu predávajúcemu za objednaný tovar.
Bezpečnú a rýchlu dopravu po SR a vybraných krajín EÚ nám zabezpečuje spoločnosť DPD. 

Cena poštovného (vrátane balného)  je v rámci Slovenskej Republiky: SR – 4,00, - EUR
Cena poštovného (vrátane balného)  je v rámci vybraných krajín EÚ (ČR, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko):
ČR - 8,00, - EUR

PLATBA VOPRED NA ÚČET: Platbu je potrebné vykonať vopred, prevodom na účet, alebo priamo vkladom na účet.
Po úhrade bude tovar hneď zaslaný na zadanú adresu ako doporučená zásielka alebo balík.
Číslo účtu pre platbu OBJEDNÁVOK (Iban) – SK89 1100 0000 0029 4513 1332
Názov účtu: Rominder fashion
Variabilný symbol: číslo Vašej objednávky (napr. 2022165)
Umožňujeme aj osobné prevzatie (po predchádzajúcej dohode) – bezplatne na adrese Zimná 97, 05201 Spišská Nová Ves.

Zrušenie objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení v prípade, ak predávajúci nesplnil svoju povinnosť dodať tovar v  dohodnutej alebo dodatočne komunikovanej lehote.
 
b) Kupujúci má právo stornovať, zrušiť zadanú objednávku po jej záväznom potvrdení aj bez uvedenia dôvodu, do okamihu, kým tovar nebol odoslaný na adresu kupujúceho. V prípade, že kupujúci zaplatil  časť alebo celú cenu, bude mu táto suma vrátená v lehote 10-tich  dní od stornovania objednávky.
 
c) V prípade neprevzatia zásielky bez riadneho upovedomenia predávajúceho kupujúcim písomnou formou na mail: info.rominderfashion@gmail.com si vyhradzujeme právo pre účtovanie poštovného v plnej výške.
 
Zrušenie objednávky v prípade oblečenia realizujte prosíme mailom: info.rominderfashion@gmail

Odstúpenie od zmluvy - vrátenie peňazí

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia.

Tovar je potrebné vrátiť na korešpondenčnú adresu spoločnosti a to: S&R work s.r.o., Koceľová 9, 05201 Spišská Nová Ves,  Slovenská Republika. 

Tovar sa vracia v štandardnom balení (kuriérska obálka), kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Predávajúci nezodpovedá za prípadnú stratu tovaru pred doručením predávajúcemu, preto sa doporučuje, aby kupujúci zasielal tovar spať prostredníctvom doporučenej zásielky.Predávajúci neprevezme tovar vrátený späť, ktorý je poslany na dobierku, ako balík na poštu alebo ako list (len balík na adresu) . Cena za tovar, bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru, najneskôr do 10 dní od doručenia v prípade, že sa jedná o odstúpenie od zmluvy.

Vaše právo zrušiť zmluvu sa vzťahuje výlučne na výrobky, ktoré sa vrátia v tom istom stave, v akom ste ich prijali. Refundácia sa neuskutoční, ak sa výrobok po otvorení už použil inak, než je potrebné pre zistenie povahy, vlastností a fungovania produktu, a taktiež v prípade výrobkov, ktoré už nie sú v tom istom stave ako pri ich doručení, alebo boli poškodené. Preto je potrebné sa o výrobky, ktoré máte vo vlastníctve, starať.

Postup pre vrátenie tovaru "Odstúpenie od zmluvy" :

Kupujúci zasiela na odstúpenie od zmluvy formulár VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU do ktorého je potrebné doplniť číslo účtu v tvare IBAN (v prípade ČR zasielať číslo účtu v štandardnom tvare : číslo/kód banky) a ďalšie potrebné informácie v tvare IBAN (v prípade ČR zasielať číslo účtu v štandardnom tvare : číslo/kód banky), kde sa zákazníkovi zašlú finančné prostriedky. 

Kupujúci zasiela balík vždy ako balík "balík na adresu" na korešpondenčnú adresu spoločnosti cez Slovenskú poštu, alebo cez Kuriérsku spoločnosť. Zákazník si sám kontroluje doručenia balíka cez podacie číslo v systéme Slovenskej pošty, alebo v kuriérskej spoločnosti. Informovať sa o stave vrátenia peňazí za tovar, odporúčame až vtedy, keď uplynie lehota predávajúceho na vrátenie finančných prostriedkov kupujúcemu a to najneskôr do 10 dní od doručenia balíka späť na adresu spoločnosti (predávajúceho). 

Postup pre vrátenie tovaru "Výmena tovaru"

Ak sa tovar doručuje na SLOVENSKO:
• Kontaktujte nás a objednajte si výmenu tovaru úplne zadarmo (bližšie informácie nájdete vo formulári VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU)
• Hodnota novej objednávky nemôže byť nižšia ako je hodnota pôvodnej objednávky
• Tovar dôkladne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu
• Objednávka musí byť vyhotovená najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, ktorý zákazník chce vymeniť

Ak sa tovar doručuje do ČESKA alebo iných krajín:
• Kontaktujte nás a objednajte si výmenu tovaru úplne zadarmo ((bližšie informácie nájdete vo formulári VÝMENA A VRÁTENIE TOVARU)
• Vhodne zabalený tovar (tovar nesme byť poškodený, nosený, iným spôsobom znehodnotený) zákazník zašle na adresu:

S&R work s.r.o., Koceľová 9, 05201 Spišská Nová Ves,  Slovenská Republika
• Tovar dôkladne zabaľte, aby nedošlo k jeho poškodeniu
• Hodnota novej objednávky nemôže byť nižšia ako je hodnota pôvodnej objednávky
• Objednávka musí byť vyhotovená najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia tovaru, ktorý zákazniť chce vymeniť

Reklamačný poriadok

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe (záruka).

Záručná doba na nový tovar je 24 mesiacov, ktorá plynie od prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba na použitý tovar je 12 mesiacov. Záručná doba na služby (oprava alebo úprava veci) je 3 mesiace. 

Záručný list sa vystavuje na žiadosť kupujúceho. Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe.

Ak má tovar vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci by však nemal ďalej používať vec, na ktorej zistil vadu a musí ju odovzdať predávajúcemu. Ak ide o chyby, ktoré sa vyskytnú po kúpe, treba ich vytknúť bez zbytočného odkladu od zistenia chyby, najneskôr do uplynutia záručnej doby. Po uplynutí záručnej doby právo na reklamáciu zanikne.

Opotrebovanie charakteristické pre daný materiál alebo použitie sa nepovažuje za vadu.  Nejde o vadu, pokiaľ z povahy predanej veci vyplýva, že jej životnosť je kratšia než záručná doba a keď pri obvyklom užívaní takej veci dôjde k jej celkovému opotrebovaniu ešte pred uplynutím záručnej doby.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, na adrese sídla . Ak je však v záručnom liste uvedený záručný servis, ktorý je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatní kupujúci právo na opravu v záručnom servise. Záručný servis je povinný opravu vykonať v lehote najneskôr do 30 dní.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. 

Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Pri uplatnení reklamácie predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď alebo v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Ak kupujúci uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

KONTAKT

Kontaktuje Nás

Kontaktujte nás telefonicky alebo cez kontaktný formulár

SOCIÁLNE SIETE

Sledujte Nás

Sledujte nás na naších sociálnych sieťach a to na Instagrame a Facebooku

Nákupný košík
Na zlepšenie vášho zážitku na našej webovej stránke používame cookies. Prehliadaním tejto webovej stránky súhlasíte s naším používaním cookies.
Obchod
0 položka Košík